::..دستم نه اما دلم هنگام نوشتن نام تو می لرزد..::

این درد را چگونه توانم پنهان کنم؟...آندم که قلبم از تو بسختی رمیده است؟!!